Bezpieczne konta 500 plus

Dnia 20 sierpnia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego. Wprowadza ona specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Bezpieczne będą środki ze świadczeń i  zasiłków niepodlegających egzekucji, w tym z programu „Rodzina 500 plus”.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.

Informacja dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego można odbierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej, Dział Świadczeń Socjalnych od dnia 1 września 2016 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz
z dokumentami
do dnia 30 września ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

– wniosek powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami;
– do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty, w przypadku kopii – oryginały do wglądu;
– kopię aktu zgonu rodzica – w przypadku gdy jeden z rodziców nie żyje;
– kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, kiedy ojciec jest nieznany;
– oświadczenia za rok 2015 (załącznik nr 4 i 5) dołączone do wniosku wypełnia każdy rodzic własnoręcznie;
– w przypadku dzieci powyżej 16-go roku życia – zaświadczenie ze szkoły  stwierdzające, że w roku 2016/2017 dziecko jest uczniem danej szkoły (zaświadczenie z datą wrześniową w roku szkolnym 2017/2018 należy dostarczyć do 11 września 2017 r.) lub oświadczenie (zał. nr 5)*;
– zaświadczenie z internatu lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub oświadczenie*;
– zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia (nazwisko i imię, data urodzenia dziecka, na które udzielono urlop wychowawczy) lub oświadczenie*;
– osoby ubiegające się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka zobowiązane są dołączyć zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
– osoby, które mają zasądzone alimenty na rzecz dzieci a ich ściągalność jest bezskuteczna zobowiązane są dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności lub o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015 r. albo oświadczenie*;
– kopia prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie lub separacji;
– kopia prawomocnego wyroku sądu o alimentach lub kopia ugody;
– rolnicy zobowiązani są dołączyć do wniosku kopię nakazu płatniczego za rok 2015 lub oświadczenie* o wielkości gospodarstwa rolnego;
– w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2015 r. należy przedstawić dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty (np. umowa o pracę, wpis do ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie);
– w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2016 r. należy przedstawić kopię umowy o pracę i zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
– w przypadku utraty dochodu należy przedstawić dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT 11 za 2015, dokument potwierdzający wyrejestrowanie działalności gospodarczej, decyzja o utracie prawa do zasiłku lub stypendium, zaświadczenie);
– w przypadku niepodejmowania zatrudnienia należy przedstawić oświadczenie*;

*Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę napisaną własnoręcznie

STYPENDIA SOCJALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości pobierania wniosków o stypendium socjalne na rok szkolny 2016/2017.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczeniach np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, dochodach z gospodarstwa rolnego, emerytura/renta, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku , zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowym z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku) można składać od 1 września 2016 r. do 15 września 2016 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wnioski można pobrać w siedzibie ośrodka lub z linku poniżej.
Wzór wniosku do pobrania tutaj