Wyróżniony wpis

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że w roku 2018 wypłaty gotówkowe na niżej wymienione świadczenia wypłacane będą w Banku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z podanym harmonogramem.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2018 – świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny. Poszczególne świadczenia przysługujące rodzinie, wypłacane będą razem w jednym dniu.

Nazwiska z zakresu A-K: 18.01.2018 r., 19.02.2018 r., 19.03.2018 r., 19.04.2018 r., 21.05.2018 r., 19.06.2018 r., 19.07.2018 r., 20.08.2018 r., 20.09.2018 r., 22.10.2018 r., 20.11.2018 r., 17.12.2018 r.

Nazwiska z zakresu L-Ż: 19.01.2018 r., 20.02.2018 r., 20.03.2018 r., 20.04.2018 r., 22.05.2018 r., 20.06.2018 r., 20.07.2018 r., 21.08.2018 r., 21.09.2018 r., 23.10.2018 r., 21.11.2018 r., 18.12.2018 r.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji wypłat powyższych świadczeń zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych.

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych w tym z autyzmem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie poszukuje osób, fundacji, stowarzyszeń do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych w tym z autyzmem.

 1. Na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 1. szpitalu psychiatrycznym;
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 5. zakładzie rehabilitacji;
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w punkcie 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie.
  • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  • kształtowania nawyków celowej aktywności;
  • prowadzenia treningu zachowań społecznych.
  • Miejsce świadczenia usług: Miasto i Gmina Pelplin.
   Termin: od dnia 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Planowany zakres usług u jednego dziecka w miesiącu będzie wynosił  do 80 godzin zajęć, które będą zawierały zajęcia z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki, terapii zajęciowej w tym integracji sensorycznej oraz wymagania określone w/w Rozporządzeniem. (1 godzina = 60 minut)

Usługi będą świadczone 7 dni w tygodniu, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego dziecka.

Osoby zainteresowane (fundacje; stowarzyszenia; osoby fizyczne) proszone są o  złożenie oferty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1, do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 1300. Do składanej oferty należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy, oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).W ofercie należy wskazać cenę brutto za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem. Rozliczenie nastąpi po przedstawieniu karty pracy zaakceptowanej przez opiekuna prawnego dziecka. Płatność realizowana będzie na podstawie rachunku.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie 58 5361247 w godzinach pracy Ośrodka tj.:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-16.00
Czwartek: 7.30.-15.30
Piątek: 7.30-15.00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą ” Świadczenie usług opiekuńczych w mieście i gminie Pelplin dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, w miejscu ich zamieszkania, w roku 2018r.”

Szczegóły tutaj.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje, że:

– dnia 14 i 15 grudnia 2017 roku wydawana będzie żywność:

 • szynka drobiowa
 • filet z makreli w oleju
 • ryż biały

– dnia 21 i 22 grudnia 2017 roku wydawana będzie żywność:

 • groszek z marchewką
 • koncentrat pomidorowy
 • Herbatniki maślane

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23, w godz. od 8:00 do 12:00.

Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki wydawane będą wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego.