Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Których przedmiotem jest „Świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, w roku 2017.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro.

OGŁOSZENIE

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – wzór oferty
Zał. nr 3 – wykaz usług wykonywanych lub wykonanych
Zał. nr 4 – wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
Zał. nr 5 – wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Których przedmiotem jest Świadczenie usług opiekuńczych w mieście i gminie Pelplin, dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, w miejscu ich zamieszkania ,w roku 2017”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro.

Szczegóły poniżej:

OGŁOSZENIE

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – wzór oferty
Zał. nr 3 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
Zał. nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
Zał nr 5 – Wzór umowy

INFORMACJA O WYDAWANIU ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU FEAD na rok 2016 do 30 czerwca 2017 r.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gdańsku oddział w Pelplinie, informuje o terminie wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie od dnia 23 listopada 2016 r. aż do wyczerpania zapasu żywności.

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

Asortymentem zawartym w paczce dla 1 osoby jest:

1. Makaron – 5 paczek (kolejne 5 paczek makaronu wydane zostaną w innym terminie)
2. Herbatniki – 10 paczek
3. Fasola biała – 8 opakowań
4. Olej – 4 litry
5. Ryż – 5 paczek
6. Powidła śliwkowe – 4 słoiki
7. Filet z makreli – 8 puszek

Obecna siedziba PKPS oddział Pelplin mieści się przy ul. Mickiewicza 23 w Pelplinie (w dawnym Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie – wejście przed kioskiem spożywczym).