Archiwum kategorii: Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności we wrześniu 2021 r.:

A-J  22-09-2021 r.
K-P 23-09-2021 r.
R-Ż 24-09-2021 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. kawa zbożowa rozpuszczalna
2. makaron

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu

Wrzesień ostatnim miesiącem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.

Samodzielne wypełnienie formularza spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl)  lub telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania wywiadów spisowych. Rachmistrzowi nie można odmawiać się udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.

Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa – w artykule 56, przewiduje również nałożenie kary, w postaci grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch, na osobę, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane.

Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze­stawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimi­zowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu – od centralnego aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy tylko raz na 10 lat!

Poniżej przedstawiamy harmonogram działania Gminnego Biura Spisowego w Pelplinie oraz rachmistrzów spisowych w ramach Mobilnych Punktów Spisowych w miesiącu wrześniu:

14 września od godz. 16:00 do 18:00 – świetlica wiejska w Rudnie oraz świetlica wiejska w Lignowach Szlacheckich

15 września od godz. 16:00 do 18:00 – świetlica wiejska w Kulicach

16 września od godz. 16:00 do 18:00 – świetlica wiejska w Rajkowach

18 września od godz. 13:00 do 19:00 – dyżur rachmistrzów podczas Dożynek Województwa Pomorskiego w Pelplinie

22, 23, 24 września od godz. 16:00 do 18:00 – siedziba Rady Miejskiej w Pelplinie

28, 29, 30 września od godz. 16:00 do 18:00 – siedziba Rady Miejskiej w Pelplinie

Ponadto w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin dostępne jest stanowisko komputerowe do samospisu udostępnione dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą się spisać przez internet. Stanowisko dostępne jest w godzinach pracy Urzędu.

Do spisu potrzebne są dane wszystkich członków rodziny/współmieszkańców (PESEL, rodzaj wykształcenia, wykonywany zawód, miejsce pracy, powierzchnia użytkowa mieszkania).

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Pelplin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne
nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.                 

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane
na pisemny wniosek uprawnionego złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie w terminie od 1 września do 15 września 2021 r.

 

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 1. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich,
 2. pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów,
 3. dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przyznaje z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie w drodze decyzji administracyjnej.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na okres od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. wraz
z wymaganymi załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Pomocy Społecznej, Pelplin, pl. Grunwaldzki 6 w terminie
od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w godz. pracy ośrodka.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. wszystkie dochody uzyskane w sierpniu 2021 r.:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenia urzędu gminy, decyzji o wymiarze podatku rolnego za 2020 rok
  albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej zawierającego informację o wysokości przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczanymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu zawierającego informację o formie opodatkowania oraz dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • decyzje starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz o utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • oświadczenia, jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie osiąga dochodów z jakiejkolwiek pracy zarobkowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
 • decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • wyrok sądu potwierdzający wysokość przyznanych alimentów,
 • oświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów,
 • zaświadczenia o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego uczęszczania do szkoły – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów, dla których organem prowadzącym nie jest gmina Pelplin,
 • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny ucznia.

 

Formularze wniosku oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin dostępne będą:

 1. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Pomocy Społecznej,
  Pelplin, pl. Grunwaldzki 6 od dnia 5 sierpnia 2021 r.,
 2. wzór wniosku do pobrania tutaj.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie pod nr tel. 58 536-12-47 w. 23.