Zadania ośrodka

MOPS realizuje w szczególności zadania wymienione jak niżej:

  1. Pomoc społeczna
  2. Świadczenia rodzinne
  3. Świadczenia wychowawcze (500+)
  4. Stypendia szkolne
  5. Fundusz alimentacyjny
  6. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
  7. Obsługa księgowo-administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego
  8. Obsługa księgowo-administracyjna Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.